logo
Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci » Komunikaty
Pzetwarzanie danych osobowych (RODO)Obowi膮zek informacyjny


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i Ogólnego Rozporz膮dzenia o Ochronie Danych Osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanym dalej Rozporz膮dzeniem) informujemy, 偶e: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zespó艂
  do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Powiecie 艁ódzkim Wschodnim, al. J. Pi艂sudskiego 133d, 92-318 艁ód藕. Kontakt jest mo偶liwy za pomoc膮 telefonu 42 6744834 lub mailem na adres: zonlw1@wp.pl.


W sprawach zwi膮zanych z danymi osobowymi kontaktuj si臋 z Inspektorem Danych Osobowych – Ann膮 Kobus poprzez adres: zonlw1@wp.pl. 1. Dane osobowe w dokumentach sk艂adanych w naszym Zespole przetwarzane b臋d膮
  w celu realizacji sk艂adanych wniosków nale偶膮cych do w艂a艣ciwo艣ci rzeczowej lub miejscowej Powiatowego Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Powiecie 艁ódzkim Wschodnim. Dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez okres niezb臋dny do realizacji z艂o偶onego wniosku oraz przez wymagany przepisami prawa okres ich archiwizacji zgodny z kategori膮 archiwizacyjn膮 okre艣lon膮 przepisami prawa.

 2. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych zwi膮zanych z realizacj膮 Pani/Pana wniosku, dane Pani/Pana mog膮 by膰 udost臋pniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mog膮 by膰:

 3. podmioty upowa偶nione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organ II instancji w celu realizacji z艂o偶onego odwo艂ania);

 4. podmioty, które przetwarzaj膮 Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzaj膮ce).

 5. W zwi膮zku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przys艂uguje Pani/Panu:

 6. prawo dost臋pu do tre艣ci danych, na podstawie art. 15 Rozporz膮dzenia;

 7. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporz膮dzenia.


(Uwaga: realizacja powy偶szych praw musi by膰 zgodna z przepisami prawa,
na podstawie których odbywa si臋 przetwarzanie danych oraz z zasadami wynikaj膮cymi z Kodeksu post臋powania administracyjnego czy archiwizacji). 1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych je偶eli Pani/Pan uzna, 偶e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporz膮dzenia.

 2. Podanie przez Pani膮/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia post臋powania przez Powiatowy Zespó艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci w Powiecie 艁ódzkim Wschodnim.

 3. Pani/Pana dane nie b臋d膮 przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym równie偶 w formie profilowania.

Autor : Ilona Bors
Zredagowa艂(a) : Karolina Kajdos
Data wprowadzenia : 2014-06-30 10:33:03
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-28 13:58:56
Liczba wy艣wietle艅 : 165

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  28.02.2019 12:21poka偶 t膮 wersj臋
Karolina Kajdos  30.06.2014 09:33poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 664207