logo
Zesp贸艂 do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci » Zasady sk艂adania wniosk贸w
Zasady sk艂adania wniosk贸wZASADY SK艁ADANIA WNIOSKÓW


Powiatowe zespo艂y orzekaj膮 na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego albo - za ich zgod膮 - na wniosek o艣rodka pomocy spo艂ecznej. O艣rodki pomocy spo艂ecznej mog膮 uczestniczy膰 na prawach strony w sprawach, w których orzekaj膮 powiatowe zespo艂y.


Uwaga: Wniosek w sprawie wydania orzeczenia musi zawiera膰 wszystkie informacje, ze szczególnym wskazaniem celów, dla których wnioskodawca wyst臋puje o jego wydanie. Brak szczegó艂owego okre艣lenia tych celów mo偶e spowodowa膰 nieuwzgl臋dnienie w orzeczeniu wszystkich wskaza艅, a tym samym ograniczy膰 mo偶liwo艣膰 korzystania z przys艂uguj膮cych uprawnie艅. Nale偶y wype艂ni膰 czytelnie, pismem drukowanym wszystkie rubryki wniosku i podpisa膰 si臋 imieniem i nazwiskiem.


Do wniosku obowi膮zkowo nale偶y do艂膮czy膰:
- za艣wiadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza, pod którego opiek膮 lekarsk膮 znajduje si臋 osoba zainteresowana. Wype艂nione musi ono by膰 na odpowiednim druku wydanym dla potrzeb Powiatowego Zespo艂u do Spraw Orzekania o Niepe艂nosprawno艣ci i zawiera膰 rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób wspó艂istniej膮cych (za艣wiadczenie o stanie zdrowia wa偶ne jest tylko 30 dni od daty wystawienia),

- dokumentacj臋 medyczn膮 (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki bada艅 diagnostycznych czy konsultacyjnych itp. potwierdzaj膮ce rozpoznanie) (potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em kserokopie),

- orzeczenia Komisji ds. Zatrudnienia i Inwalidztwa, Lekarza Orzecznika ZUS, Zespo艂u Orzekaj膮cego o Stopniu Niepe艂nosprawno艣ci, inn膮 dokumentacj臋 mog膮c膮 mie膰 znaczenie w ustaleniu niepe艂nosprawno艣ci lub stopnia niepe艂nosprawno艣ci. potwierdzone za zgodno艣膰 z orygina艂em kserokopie Ka偶de za艣wiadczenie o stanie zdrowia wa偶ne jest tylko 30 dni od daty wystawienia.


Osob膮 niepe艂nosprawn膮 jest osoba, która uzyska艂a orzeczenie o zakwalifikowaniu przez organy orzekaj膮ce do jednego z trzech stopni niepe艂nosprawno艣ci.
S膮 trzy stopnie niepe艂nosprawno艣ci:

1. znaczny
2. umiarkowany
3. lekki
Osobom zainteresowanym powy偶ej 16-go roku 偶ycia wydaje si臋 orzeczenie o stopniu niepe艂nosprawno艣ci na czas:

- okre艣lony (terminowy),
- nieokre艣lony (trwa艂y)

Je偶eli jeste艣my zainteresowani uzyskaniem ponownego orzeczenia, to nale偶y z艂o偶y膰 wniosek o ustalenie stopnia niepe艂nosprawno艣ci oraz odpowiednie za艣wiadczenie lekarskie


Uwaga: o ponowne ustalenie niepe艂nosprawno艣ci lub stopnia niepe艂nosprawno艣ci sk艂adamy wniosek nie wcze艣niej ni偶 30 dni przed up艂ywem wa偶no艣ci posiadanego orzeczenia.

Autor : Ilona Bors
Zredagowa艂(a) : Karolina Kajdos
Data wprowadzenia : 2011-12-16 11:11:37
Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-28 12:27:25
Liczba wy艣wietle艅 : 318

Redaktor  Data modyfikacji 
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:26poka偶 t膮 wersj臋
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:25poka偶 t膮 wersj臋
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:25poka偶 t膮 wersj臋
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:24poka偶 t膮 wersj臋
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:20poka偶 t膮 wersj臋
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:18poka偶 t膮 wersj臋
Karolina Kajdos  28.02.2019 11:17poka偶 t膮 wersj臋
Karolina Kajdos  16.12.2011 10:11poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 664266