logo
Zam贸wienia Publiczne » Projekt Dobry wyb贸r - Lepsza przysz艂o艣膰 » Przetarg konsulatacje psychologiczne 14.08.2013
OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU US艁UGI

艁贸d藕: Indywidualne konsultacje z psychologiem beneficjent贸w i otoczenia projektu Dobry wyb贸r - Lepsza przysz艂o艣膰 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w latach 2013 - 2014 Numer og艂oszenia: 328360 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

Adres strony internetowej, na kt贸rej Zamawiaj膮cy udost臋pnia Specyfikacj臋 Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia:
www.pcpr.samorzady.pl/

艁贸d藕: Indywidualne konsultacje z psychologiem beneficjent贸w i
otoczenia projektu Dobry wyb贸r - Lepsza przysz艂o艣膰
wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu
Spo艂ecznego w latach 2013 - 2014

Numer og艂oszenia: 328360 - 2013; data zamieszczenia: 14.08.2013

OG艁OSZENIE O ZAM脫WIENIU - us艂ugi

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe.
Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 艁odzi , al. Pi艂sudskiego 133 D, 92-318 艁贸d藕,
woj. 艂贸dzkie, tel. 42 676 34 87, faks 42 676 34 99.
Adres strony internetowej zamawiaj膮cego: www.pcpr.samorzady.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO: Administracja samorz膮dowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) OKRE艢LENIE PRZEDMIOTU ZAM脫WIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego: Indywidualne konsultacje z psychologiem
beneficjent贸w i otoczenia projektu Dobry wyb贸r - Lepsza przysz艂o艣膰 wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w
Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w latach 2013 - 2014.

II.1.2) Rodzaj zam贸wienia: us艂ugi.

II.1.4) Okre艣lenie przedmiotu oraz wielko艣ci lub zakresu zam贸wienia: I. Etap 1 - rok 2013, konsultacje
psychologiczne dla niepe艂nosprawnych beneficjent贸w projektu i otoczenia, ilo艣膰 godzin do wykorzystania
艂膮cznie minimum 490 godzin zegarowych jednak nie wi臋cej ni偶 520 godzin zegarowych (1 godz. = 60 minut). II.
Etap 2 - rok 2014, konsultacje psychologiczne dla os贸b niepe艂nosprawnych oraz wychowank贸w
opuszczaj膮cych rodziny zast臋pcze b膮d藕 plac贸wki opieku艅czo - wychowawcze, beneficjent贸w projektu i
otoczenia. Ilo艣膰 godzin do wykorzystania 艂膮cznie minimum 749 godzin zegarowych jednak nie wi臋cej ni偶 780
godzin zegarowych (1 godz. = 60 minut). Szczeg贸艂owy opis przedmiotu zam贸wienia i spos贸b jego realizacji
zawiera Specyfikacja Istotnych Warunk贸w Zam贸wienia.

II.1.6) Wsp贸lny S艂ownik Zam贸wie艅 (CPV): 85.12.12.70-6, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty cz臋艣ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si臋 z艂o偶enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAM脫WIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako艅czenie: 30.11.2014.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA艁U W POST臉POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPE艁NIANIA TYCH WARUNK脫W

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli przepisy
prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy nie stawia 偶adnych szczeg贸lnych warunk贸w w tym zakresie. Zamawiaj膮cy dokona
oceny spe艂nienia tego warunku na podstawie o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w
post臋powaniu wed艂ug formu艂y - spe艂nia - nie spe艂nia

III.3.2) Wiedza i do艣wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spe艂niony, gdy Wykonawca wyka偶e si臋 wykonaniem a w przypadku
艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych, g艂贸wnych us艂ug w okresie ostatnich 3
lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest kr贸tszy - w
tym okresie co najmniej jedn膮 us艂ug膮 konsultacji psychologicznych obejmuj膮c膮 min. 500 godzin
zegarowych konsultacji z osobami niepe艂nosprawnymi; Zamawiaj膮cy dokona oceny spe艂nienia tego
warunku wed艂ug formu艂y - spe艂nia - nie spe艂nia na podstawie za艂膮czonych dokument贸w

III.3.3) Potencja艂 techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy nie stawia 偶adnych szczeg贸lnych warunk贸w w tym zakresie. Zamawiaj膮cy dokona
oceny spe艂nienia tego warunku na podstawie o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w
post臋powaniu wed艂ug formu艂y - spe艂nia - nie spe艂nia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zam贸wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Warunek zostanie uznany za spe艂niony gdy Wykonawca wyka偶e, i偶 dysponuje lub b臋dzie
dysponowa艂 co najmniej jedn膮 osob膮 posiadaj膮c膮 aktualny wpis do Regionalnej Izby Psycholog贸w
zgodnie z ustaw膮 z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorz膮dzie zawodowym
psycholog贸w (Dz.U.2001.73.763 z p贸藕n. zm.). Zamawiaj膮cy dokona oceny spe艂nienia tego warunku
wed艂ug formu艂y - spe艂nia - nie spe艂nia na podstawie za艂膮czonych dokument贸w

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spe艂niania tego warunku
Zamawiaj膮cy nie stawia 偶adnych szczeg贸lnych warunk贸w w tym zakresie. Zamawiaj膮cy dokona
oceny spe艂nienia tego warunku na podstawie o艣wiadczenia o spe艂nieniu warunk贸w udzia艂u w
post臋powaniu wed艂ug formu艂y - spe艂nia - nie spe艂nia

III.4) INFORMACJA O O艢WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ膭 DOSTARCZY膯
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPE艁NIANIA WARUNK脫W UDZIA艁U W POST臉POWANIU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe艂niania przez wykonawc臋 warunk贸w, o kt贸rych mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, opr贸cz o艣wiadczenia o spe艂nianiu warunk贸w udzia艂u w post臋powaniu nale偶y przed艂o偶y膰:
wykaz wykonanych, a w przypadku 艣wiadcze艅 okresowych lub ci膮g艂ych r贸wnie偶 wykonywanych,
g艂贸wnych dostaw lub us艂ug, w okresie ostatnich trzech lat przed up艂ywem terminu sk艂adania ofert albo
wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu, a je偶eli okres prowadzenia dzia艂alno艣ci jest
kr贸tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto艣ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot贸w, na
rzecz kt贸rych dostawy lub us艂ugi zosta艂y wykonane, oraz za艂膮czeniem dowod贸w, czy zosta艂y
wykonane lub s膮 wykonywane nale偶ycie;
wykaz os贸b, kt贸re b臋d膮 uczestniczy膰 w wykonywaniu zam贸wienia, w szczeg贸lno艣ci odpowiedzialnych
za 艣wiadczenie us艂ug, kontrol臋 jako艣ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, do艣wiadczenia i wykszta艂cenia niezb臋dnych do wykonania
zam贸wienia, a tak偶e zakresu wykonywanych przez nie czynno艣ci, oraz informacj膮 o podstawie do
dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
nale偶y przed艂o偶y膰:
o艣wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z w艂a艣ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia艂alno艣ci gospodarczej,
je偶eli odr臋bne przepisy wymagaj膮 wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed
up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiot贸w zagranicznych
Je偶eli wykonawca ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedk艂ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt贸rym ma siedzib臋 lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj膮cy, 偶e:
nie otwarto jego likwidacji ani nie og艂oszono upad艂o艣ci - wystawiony nie wcze艣niej ni偶 6 miesi臋cy przed
up艂ywem terminu sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu o udzielenie
zam贸wienia albo sk艂adania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz膮ce przynale偶no艣ci do tej samej grupy kapita艂owej
lista podmiot贸w nale偶膮cych do tej samej grupy kapita艂owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsument贸w albo informacji o tym, 偶e nie nale偶y do grupy kapita艂owej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Je偶eli z 偶adnego za艂膮czanego do oferty dokumentu nie wynika zasada reprezentacji Wykonawcy oferta
powinna zawiera膰 dokument okre艣laj膮cy zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, a je偶eli wykonawc臋 reprezentuje pe艂nomocnik - tak偶e pe艂nomocnictwo, okre艣laj膮ce zakres
umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.


SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zam贸wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi膮zane z przedmiotem zam贸wienia:
1 - Cena - 80
2 - Osoby - 20

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si臋 istotne zmiany postanowie艅 zawartej umowy w stosunku do tre艣ci oferty, na
podstawie kt贸rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowie艅 umowy oraz okre艣lenie warunk贸w zmian
Zamawiaj膮cy przewiduje mo偶liwo艣膰 zmian postanowie艅 Umowy w przypadkach, gdy: 1) nast膮pi zmiana
powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa w zakresie maj膮cym wp艂yw na realizacj臋 Umowy, chyba, 偶e
zmiana taka znana by艂a w chwili sk艂adania oferty; 2) niezb臋dna jest zmiana sposobu wykonania zobowi膮zania,
o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiaj膮cego i konieczna w celu prawid艂owego wykonania Umowy; 3)
niezb臋dna jest zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku zaistnienia okoliczno艣ci lub zdarze艅
uniemo偶liwiaj膮cych realizacj臋 Umowy w wyznaczonym terminie, na kt贸re Strony nie mia艂y wp艂ywu; 4) z
powodu okoliczno艣ci, kt贸rych nie mo偶na by艂o przewidzie膰 w chwili zawarcia Umowy lub z korzy艣ci膮 dla
Zamawiaj膮cego dojdzie do zmniejszenia zakresu Umowy. W takim wypadku zmniejszeniu ulega
wynagrodzenie Wykonawcy i zasady p艂atno艣ci tego wynagrodzenia; 5) nast膮pi zmiana kt贸rejkolwiek z os贸b
wskazanych przez Wykonawc臋 w ofercie do realizacji przedmiotu zam贸wienia. Zmian nast臋puje wy艂膮cznie za zgod膮 Zamawiaj膮cego, przy czym nowa osoba musi posiada膰 kwalifikacje, co najmniej takie same, jakie
posiada osoba, kt贸r膮 zast臋puje; 6) dosz艂o do zwi臋kszenia b膮d藕 zmniejszenia stawek podatku od towar贸w i
us艂ug, dotycz膮cych przedmiotu Umowy w wyniku zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towar贸w i us艂ug (Dz.U. z 2004r., Nr 54, poz. 535 z po藕n. zm.), kt贸re wejd膮 w 偶ycie po dniu zawarcia Umowy, a przed wykonaniem przez Wykonawc臋 obowi膮zku po wykonaniu, kt贸rego Wykonawca jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy mo偶e ulec odpowiedniemu zwi臋kszeniu b膮d藕 zmniejszeniu, je偶eli w wyniku zastosowania zmienionych stawek ww. podatku ulega zmianie kwota nale偶nego podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzgl臋dniaj膮ce podatek od towar贸w i us艂ug

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt贸rej jest dost臋pna specyfikacja istotnych warunk贸w
zam贸wienia: http://www.pcpr.samorzady.pl/
Specyfikacj臋 istotnych warunk贸w zam贸wienia mo偶na uzyska膰 pod adresem: Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w 艁odzi Al. Pi艂sudskiego 133d 92 - 318 艁贸d藕.

IV.4.4) Termin sk艂adania wniosk贸w o dopuszczenie do udzia艂u w post臋powaniu lub ofert: 26.08.2013
godzina 10:00, miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 艁odzi (sekretariat) Al. Pi艂sudskiego 133d 92 -318 艁贸d藕.

IV.4.5) Termin zwi膮zania ofert膮: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk艂adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz膮ce finansowania projektu/programu ze 艣rodk贸w Unii
Europejskiej: Us艂ugi psychologiczne b臋d膮 艣wiadczone na rzecz Uczestnik贸w i otoczenia Projektu
systemowego Dobry wyb贸r - Lepsza przysz艂o艣膰 wsp贸艂finansowanego przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w
Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita艂 Ludzki,
Priorytet VII Promocja integracji spo艂ecznej, Dzia艂anie 7.1 Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddzia艂anie 7.1.2 Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

IV.4.17) Czy przewiduje si臋 uniewa偶nienie post臋powania o udzielenie zam贸wienia, w przypadku
nieprzyznania 艣rodk贸w pochodz膮cych z bud偶etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj膮cych zwrotowi
艣rodk贸w z pomocy udzielonej przez pa艅stwa cz艂onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), kt贸re mia艂y by膰 przeznaczone na sfinansowanie ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zam贸wienia: takTypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
.PDF129.9 KB POBIERZog艂oszenie 14.08.20132013-08-14 10:13:41430

Autor : Urszula 艁u偶niak
Zredagowa艂(a) : Katarzyna Marcinkiewicz
Data wprowadzenia : 2013-08-14 09:01:48
Data ostatniej modyfikacji : 2013-08-14 09:01:48
Liczba wy艣wietle艅 : 1158licznik odwiedzin: 676696