logo
PCPR w 艁odzi - Informacje og贸lne » Komunikaty
Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych

1 sierpnia 2013 r.

Zapytanie ofertowe na organizacj臋 i przeprowadzenie Kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych

W zwi膮zku z realizacj膮 Projektu pn."Dobry wyb贸r - Lepsza przysz艂o艣膰" wsp贸艂finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego realizowanego w ramach realizacji projektu systemowego PO KL, Poddzia艂anie 7.1.2 Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, zaprasza do sk艂adania ofert w celu wy艂onienia Wykonawcy na organizacj臋 i przeprowadzenie kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych dla
2 uczestnik贸w Projektu.
I. Opis przedmiotu zam贸wienia:
Przeprowadzenie kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych stanowi膮cego etap realizacji projektu pod nazw膮 "Dobry wyb贸r - Lepsza przysz艂o艣膰" - dla 2 uczestnik贸w Projektu wsp贸艂finansowanego
z Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego, realizowanego w ramach realizacji projektu systemowego PO KL, Poddzia艂anie 7.1.2 , Rozw贸j i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinnie.
Kurs na operatora w贸zk贸w wid艂owych realizowany w stopniu podstawowym.
Zamawiaj膮cy dopuszcza mo偶liwo艣膰 do艂膮czenia uczestnik贸w projektu do grupy.

Kurs na operatora w贸zk贸w wid艂owych obejmuje m.in.:
. wynagrodzenie wyk艂adowc贸w i instruktor贸w,
. koszty wynajmu sali wyk艂adowej,
. koszty pomocy dydaktycznych,
. koszty zwi膮zane z prowadzeniem zaj臋膰,
. koszty bada艅 lekarskich.
II. Termin realizacji zam贸wienia: w okresie od 19 sierpnia 2013 roku do 16 grudnia 2013 roku.

III. Wymagania wzgl臋dem Wykonawcy :
O zam贸wienie mog膮 ubiega膰 si臋 Wykonawcy, kt贸rzy spe艂ni膮 nast臋puj膮ce warunki:
1. Posiadaj膮 uprawnienia do wykonywania okre艣lonej dzia艂alno艣ci lub czynno艣ci, je偶eli ustawy nak艂adaj膮 obowi膮zek posiadania takich uprawnie艅.
2. Posiadaj膮 niezb臋dn膮 wiedz臋 i do艣wiadczenie oraz potencja艂 techniczny, a tak偶e dysponuj膮 osobami zdolnymi do wykonania zam贸wienia.
3. W okresie przed dniem z艂o偶enia oferty zrealizowali nale偶ycie przynajmniej 2 us艂ugi odpowiadaj膮ce przedmiotowi niniejszego zam贸wienia.
4. Znajduj膮cy si臋 w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj膮cej wykonanie zam贸wienia.
5. Zapewniaj膮 warunki pracy zgodne z przepisami bezpiecze艅stwa i higieny pracy w trakcie szkolenia.
IV. Informacje o o艣wiadczeniach i dokumentach sk艂adanych przez Wykonawc臋:
Wykonawca jest zobowi膮zany do za艂膮czenia do oferty nast臋puj膮cych dokument贸w:
1. O艣wiadczenie pod odpowiedzialno艣ci膮 karn膮 (art. 233 Kodeksu Karnego), o posiadaniu wpisu w Krajowym Rejestrze S膮dowym lub Ewidencji Dzia艂alno艣ci Gospodarczej wa偶nego na dzie艅 sk艂adania oferty.
2. O艣wiadczenie potwierdzaj膮ce, i偶 Wykonawca nie jest w stanie likwidacji lub upad艂o艣ci.
3. Pozwolenie/zezwolenie lub inny dokument potwierdzaj膮cy uprawnienia do przeprowadzenia kursu, je偶eli przepisy prawa nak艂adaj膮 obowi膮zek ich posiadania.
4. Dokumenty potwierdzaj膮ce wykszta艂cenie, kwalifikacje i do艣wiadczenie instruktor贸w/ trener贸w.
5. Wz贸r materia艂贸w szkoleniowych wykorzystywanych w trakcie kurs贸w oraz wz贸r za艣wiadczenia/certyfikatu/dyplomu potwierdzaj膮cego uko艅czenie kursu.
6. Formularz oferty wykonawcy - za艂. nr 1
7. O艣wiadczenie o posiadaniu do艣wiadczenia Wykonawcy potwierdzone rekomendacjami lub innym dokumentem r贸wnowa偶nym.
8. O艣wiadczenie zawieraj膮ce informacje o: warunkach lokalowych, wyposa偶eniu, miejscu przeznaczonym do prowadzenia zaj臋膰 praktycznych.
9. Program kursu.

Formularz oferty Wykonawcy dost臋pny w wersji elektronicznej na stronnie: www.lodz.pcpr.pl lub w siedzibie zamawiaj膮cego.
V. Sk艂adanie ofert:
1. Wykonawca mo偶e z艂o偶y膰 tylko jedn膮 ofert臋.
2. Ofert臋 nale偶y z艂o偶y膰 w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowi膮zany do z艂o偶enia "Formularza ofertowego Wykonawcy" stanowi膮cy Za艂. Nr 1 do zapytania ofertowego oraz pozosta艂e dokumenty i o艣wiadczenia wymagane niniejszym zapytaniem.
3. Wszelkie zmiany w tek艣cie oferty (przekre艣lenia, poprawki dopiski) powinny by膰 podpisane lub parafowane przez Wykonawc臋.
4. Oferta Wykonawcy oraz za艂膮czniki musz膮 by膰 podpisane przez Wykonawc臋 lub osob臋 uprawnion膮 do wyst臋powania w imieniu Wykonawcy.
5. Wszystkie wymagane dokumenty musz膮 by膰 z艂o偶one w oryginale lub kopii. Ka偶da strona dokumentu z艂o偶onego w formie kopii musi by膰 opatrzona klauzul膮: "ZA ZGODNO艢膯 Z ORYGINA艁EM" i podpisana przez Wykonawc臋 lub osob臋 uprawnion膮 do wyst臋powania w imieniu Wykonawcy.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwi膮zane z przygotowaniem i z艂o偶eniem ofert.
7. Ofert臋 wraz z za艂膮cznikami nale偶y przes艂a膰 poczt膮 lub z艂o偶y膰 osobi艣cie w zaklejonej kopercie do dnia 09 sierpnia do godziny 15.00 na adres:
Powiat 艁贸dzki Wschodni
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
al. Pi艂sudskiego 133 d, 92-318 艁贸d藕
z dopiskiem: "Dobry wyb贸r - Lepsza przysz艂o艣膰" - oferta.

Oferty z艂o偶one po terminie nie b臋d膮 rozpatrywane

8. Pytania do zapytania ofertowego przekazywane w formie pisemnej, dotycz膮ce zam贸wienia, prosz臋 kierowa膰 na adres email: pcpr@lodzkiwschodni.pl lub telefonicznie 042 676 34 99, 603 482 028.
9. Za najkorzystniejsz膮 zostanie uznana oferta spe艂niaj膮ca 艂膮cznie nast臋puj膮ce warunki:
100% CENA
VI. Dodatkowe informacje
1. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do:
. po wyborze wykonawcy Zamawiaj膮cy podejmie negocjacje w celu odpowiedniego uszczeg贸艂owienia warunk贸w realizacji zam贸wienia,
. przed podpisaniem umowy Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo wgl膮du w orygina艂y dokument贸w potwierdzaj膮cych do艣wiadczenie Wykonawcy, jak r贸wnie偶 spe艂nienie wymaga艅 stawianych Wykonawcy,
. w przypadku niezgodnie z艂o偶onego przez Wykonawc臋 o艣wiadczenia z przedstawionymi orygina艂ami dokument贸w, Zamawiaj膮cy dokonuje wyboru kolejnego oferenta, odrzucaj膮c Wykonawc臋, kt贸ry nie posiada dokument贸w, zgodnie ze z艂o偶onym o艣wiadczeniem.
2. Warunki realizacji zam贸wienia kursu na operatora w贸zk贸w wid艂owych:
. Wykonawca musi posiada膰 zaplecze techniczne umo偶liwiaj膮ce realizacj臋 i przeprowadzenie kursu - egzaminu.
. Kurs prowadzony b臋dzie dla 2 os贸b.
. Materia艂y zwi膮zane z przedmiotowym kursem winny by膰 opatrzone nazw膮 projektu,
z informacj膮 o wsp贸艂finansowana ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego z naniesionymi odpowiednio logotypami.
. Wykonawca zobowi膮zany b臋dzie do dostarczenia 1 kompletu w/w materia艂贸w przeznaczonych dla uczestnik贸w kursu Zamawiaj膮cemu.
. Wykonawca zobowi膮zany jest do informowania Zamawiaj膮cego o powtarzaj膮cych si臋 nieobecno艣ciach Uczestnik贸w kursu.
. Zamawiaj膮cy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli zaj臋膰 oraz ich rejestracji (filmowanie, nagranie audio, fotografowanie).
. Wykonawca b臋dzie zobowi膮zany do prowadzenia dokumentacji zaj臋膰 zgodnie z wymogami prawa m.in. dziennika, list obecno艣ci na zaj臋ciach oraz innej dokumentacji wymaganej przez Zamawiaj膮cego - monitoring osi膮gni臋膰 i post臋p贸w w realizacji kursu, ewaluacja uczestnika projektu, ankieta oczekiwa艅 w momencie rozpocz臋cia zaj臋膰 i ankieta oceniaj膮ca efekty kursu po ich zako艅czeniu.
. Po zako艅czeniu zaj臋膰 teoretycznych i praktycznych Wykonawca Protoko艂em Zdawczo - Odbiorczym przeka偶e Zamawiaj膮cemu - orygina艂y wszystkich dokument贸w.
. Wykonawca wystawi za艣wiadczenia/certyfikaty/艣wiadectwo dla uczestnika o uko艅czonym kursie i informacj臋 o wsp贸艂finansowaniu ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego z naniesionymi odpowiednio logotypami.
. Szczeg贸艂owy harmonogram zaj臋膰 musi by膰 uzgadniany z Zamawiaj膮cym.

O wyborze najkorzystniejszej oferty zostan膮 Pa艅stwo poinformowani pisemnie.

TypRozmiarPobierzKomentarzData dodaniaLicznik 
?133.9 KB POBIERZZAPYTANIE OFERTOWE kurs w贸zki wid艂owe2013-08-02 15:20:59373

Autor : Urszula 艁u偶niak
Zredagowa艂(a) : Katarzyna Marcinkiewicz
Data wprowadzenia : 2013-08-02 15:20:25
Data ostatniej modyfikacji : 2013-08-02 15:21:34
Liczba wy艣wietle艅 : 1083

Redaktor  Data modyfikacji 
Katarzyna Marcinkiewicz  02.08.2013 14:20poka偶 t膮 wersj臋licznik odwiedzin: 721447