logo
Nab贸r kandydat贸w na wolne stanowiska urz臋dnicze
Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008

Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008

Za艂膮cznik nr 2 do Zarz膮dzenia Kierownika PCPR nr 11/2008 z dnia 28 listopada 2008


Za艂膮cznik nr 2
do Zarz膮dzenia
Kierownika PCPR nr 11/2008
z dnia 28 listopada 2008PROCEDURA NABORU KANDYDAT脫W
NA STANOWISKA URZ臉DNICZE

搂 1
Organizacja naboru
1.Nab贸r prowadzony jest w spos贸b jawny i konkurencyjny z zachowaniem postanowie艅 zawartych w ustawie,
2.Nab贸r prowadzony jest wed艂ug niniejszego regulaminu przez Komisj臋 konkursow膮 powo艂an膮 zarz膮dzeniem Kierownika Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

搂 2
Zasady naboru
1.Og艂oszenie o naborze umieszcza si臋 obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og艂osze艅 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 艁odzi, al. Pi艂sudskiego 135, II pi臋tro.
2.Mo偶liwe jest umieszczenie og艂osze艅 dodatkowo w innych miejscach.
3.Og艂oszenie o naborze zawiera:
-nazw臋 i adres jednostki, miejsce wykonywania pracy
-okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego,
-okre艣lenie wymaga艅 zwi膮zanych ze stanowiskiem urz臋dniczym (wymagania niezb臋dne i dodatkowe),
-wskazanie zakresu zada艅,
-wskazanie wymaganych dokument贸w,
-okre艣lenie terminu i miejsca sk艂adania dokument贸w.
4.Na dokumenty aplikacyjne sk艂adaj膮 si臋:
-list motywacyjny i 偶yciorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej
-kwestionariusz osobowy osoby ubiegaj膮cej si臋 o zatrudnienie
-dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie wymaganego wykszta艂cenia i kwalifikacji zawodowych
-dokumenty potwierdzaj膮ce posiadanie wymaganego sta偶u pracy
-o艣wiadczenie o pe艂nej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych i korzystania z pe艂ni praw publicznych,
-o艣wiadczenie o niekaralno艣ci,
-za艣wiadczenie o stanie zdrowia pozwalaj膮cym na zatrudnienie na stanowisku urz臋dniczym,
-o艣wiadczenie o wyra偶eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych dla potrzeb niezb臋dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z p贸藕n. zm.)
-inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej臋tno艣ciach.

搂 3
Rekrutacja i selekcja kandydat贸w
Powo艂ana Komisja konkursowa przeprowadza:
1.Wst臋pn膮 selekcj臋 kandydat贸w i og艂asza list臋 kandydat贸w spe艂niaj膮cych wymagania formalne, kt贸ra b臋dzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 艁odzi do momentu og艂oszenia ostatecznych wynik贸w naboru. Lista o kt贸rej mowa, zawiera imiona i nazwiska kandydat贸w oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepis贸w Kodeksu Cywilnego.
Dalsze etapy procedury naboru prowadzi si臋:
-je偶eli do naboru przyst膮pi艂 cho膰by jeden kandydat albo cho膰by jeden kandydat spe艂nia wymagania formalne i jest zamieszczony na li艣cie,
-w przypadku gdy do og艂oszenia naboru na wolne stanowisko urz臋dnicze nie przyst膮pi艂 偶aden kandydat, albo gdy stwierdzono, 偶e 偶aden z kandydat贸w nie spe艂nia wymaga艅 formalnych, nab贸r przerywa si臋.
2.Ko艅cow膮 selekcj臋 kandydat贸w, na kt贸r膮 sk艂adaj膮 si臋 test kwalifikacyjny lub rozmowa kwalifikacyjna.
3.Z przeprowadzonej selekcji ko艅cowej sporz膮dzany jest protok贸艂 zawieraj膮cy:
-okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego, na kt贸re by艂 prowadzony nab贸r, liczb臋 kandydat贸w oraz imiona, nazwiska i adresy nie wi臋cej ni偶 5-ciu najlepszych kandydat贸w uszeregowanych wed艂ug spe艂nienia przez nich wymaga艅 okre艣lonych w og艂oszeniu o naborze,
-informacj臋 o zastosowanych metodach i technikach naboru,
-uzasadnienie danego wyboru,
4.Informacja o wynikach naboru umieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy og艂osze艅 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 艁odzi w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zako艅czenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie dosz艂o do zatrudnienia 偶adnego kandydata. Informacja zawiera:
-nazw臋 i adres jednostki,
-okre艣lenie stanowiska urz臋dniczego, imi臋 i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepis贸w K.C.
-uzasadnienie dokonanego wyboru albo uzasadnienie nie wybrania 偶adnego kandydata,
-informacja umieszczana jest w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy og艂osze艅 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 艁odzi.

搂 4
Procedura zatrudnienia
1.Wybrany kandydat przedk艂ada za艣wiadczenie o niekaralno艣ci (osoba wybrana do zatrudnienia wyst臋puje do s膮du o wydanie stosownego za艣wiadczenia).
2.Wybrany kandydat przedstawia za艣wiadczenie lekarskie o zdolno艣ci do pracy na stanowisku o kt贸re si臋 ubiega艂 (skierowanie wydaje pracodawca).
3.Je偶eli stosunek pracy osoby wy艂onionej w drodze naboru usta艂 w ci膮gu 3 miesi臋cy od dnia nawi膮zania stosunku pracy, mo偶liwe jest zatrudnienie na tym stanowisku kolejnej osoby spo艣r贸d najlepszych kandydat贸w wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru, wyra偶aj膮cej wol臋 podj臋cia zatrudnienia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 艁odzi.

搂 5
Spos贸b post臋powania z dokumentami
2.Dokumenty z艂o偶one w zwi膮zku z naborem przez kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego do艂膮czone s膮 do jego akt osobowych.
3.Dokumenty pozosta艂ych kandydat贸w s膮 przechowywane przez okres 3-ch miesi臋cy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

搂 6
W zakresie nie uregulowanym niniejszymi postanowieniami stosuje si臋 obowi膮zuj膮ce przepisy prawa.

Autor : Urszula 艁u偶niak
Zredagowa艂(a) : Katarzyna Marcinkiewicz
Data wprowadzenia : 2009-01-07 15:27:22
Data ostatniej modyfikacji : 2009-01-07 15:27:22
Liczba wy艣wietle艅 : 1078licznik odwiedzin: 721446